page_banner

ଉତ୍ପାଦ

 • Baby food-grade silicone three-dimensional food bib III

  ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ ତିନି-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିବ III |

  ଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ ପାଟି ମଇଳାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପକେଟ (ଟେବୁଲ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ, ଶିଶୁ ଅଧିକ ସ୍ en ଚ୍ଛତା ଖାଏ)

  ● ସିଲିକନ୍ ଚୋବେବଲ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ବାଦହୀନ (ଦୃ selected ଭାବରେ ମନୋନୀତ ସିଲିକନ୍ ସାମଗ୍ରୀ, BPA କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଦହୀନ ସ୍ନାକ୍ସ ରଖିପାରିବେ) |

  ● ନରମ ଏବଂ ଆକୃତିର ପକେଟ୍ ଏତେ ସହଜ (ପକେଟ୍ ଶରୀର ନରମ, ଶିଶୁର ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ର, ପକେଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହଜ, ଶିଶୁ ପୋଷାକକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ) |

  ● ଜଳ, ତେଲ ଏବଂ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ

 • Baby food-grade silicone three-dimensional food bib I

  ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ ତିନି-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ବିବ୍ I |

  ଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ ପାଟି ମଇଳାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପକେଟ (ଟେବୁଲ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ, ଶିଶୁ ଅଧିକ ସ୍ en ଚ୍ଛତା ଖାଏ)

  ● ସିଲିକନ୍ ଚୋବେବଲ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ବାଦହୀନ (ଦୃ selected ଭାବରେ ମନୋନୀତ ସିଲିକନ୍ ସାମଗ୍ରୀ, BPA କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଦହୀନ ସ୍ନାକ୍ସ ରଖିପାରିବେ) |

  ● ନରମ ଏବଂ ଆକୃତିର ପକେଟ୍ ଏତେ ସହଜ (ପକେଟ୍ ଶରୀର ନରମ, ଶିଶୁର ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ର, ପକେଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହଜ, ଶିଶୁ ପୋଷାକକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ) |

  ● ଜଳ, ତେଲ ଏବଂ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ

  ● ବ Scientific ଜ୍ଞାନିକ କ୍ୟାଲେବର୍ (ଖାଦ୍ୟ ବାହାରେ ନ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, କ୍ୟାଲେବର୍ ଏବଂ ଗଭୀରତା ବ increase ାଇବା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଲଗା ନହେବା ପାଇଁ)

 • Baby food-grade silicone three-dimensional food bib II

  ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ ତ୍ରି-ଦିଗୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିବି II |

  ଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ ପାଟି ମଇଳାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପକେଟ (ଟେବୁଲ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ, ଶିଶୁ ଅଧିକ ସ୍ en ଚ୍ଛତା ଖାଏ)

  ● ସିଲିକନ୍ ଚୋବେବଲ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ବାଦହୀନ (ଦୃ selected ଭାବରେ ମନୋନୀତ ସିଲିକନ୍ ସାମଗ୍ରୀ, BPA କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଦହୀନ ସ୍ନାକ୍ସ ରଖିପାରିବେ) |

  ● ନରମ ଏବଂ ଆକୃତିର ପକେଟ୍ ଏତେ ସହଜ (ପକେଟ୍ ଶରୀର ନରମ, ଶିଶୁର ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ର, ପକେଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହଜ, ଶିଶୁ ପୋଷାକକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ) |

  ● ଜଳ, ତେଲ ଏବଂ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ

  ● ବ Scientific ଜ୍ଞାନିକ କ୍ୟାଲେବର୍ (ଖାଦ୍ୟ ବାହାରେ ନ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, କ୍ୟାଲେବର୍ ଏବଂ ଗଭୀରତା ବ increase ାଇବା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଲଗା ନହେବା ପାଇଁ)